(+84.296) 3835 461

Gạo thơm xuất khẩu

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Độ ẩm: tối đa 14,5%
  • Tấm: tối đa 5%
  • Bạc bụng: tối đa 2%
  • Hạt hư: tối đa 0,5%
  • Hạt vàng: tối đa 0,5%
  • Hạt khác: tối đa 15%
  • Tạp chất: tối đa 0,1%
  • Thóc (hạt/kg): tối đa 2 hạt
  • Độ xay xát: well-milled

Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm: tối đa 14,5%. Tấm: tối đa 5%. Bạc bụng: tối đa 2%. Hạt hư: tối đa 0,5%

Download PDF


Quốc Lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam - Tel: +84-296-3835461 / 3835462 - Fax: +84-296-3835460 - Email:

info@angimex-kitoku.com.vn

Copyright © 2014 ANGIMEX-KITOKU. All rights reserved.