Gạo thơm xuất khẩu

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Độ ẩm: tối đa 14,5%
  • Tấm: tối đa 5%
  • Bạc bụng: tối đa 2%
  • Hạt hư: tối đa 0,5%
  • Hạt vàng: tối đa 0,5%
  • Hạt khác: tối đa 15%
  • Tạp chất: tối đa 0,1%
  • Thóc (hạt/kg): tối đa 2 hạt
  • Độ xay xát: well-milled

Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm: tối đa 14,5%. Tấm: tối đa 5%. Bạc bụng: tối đa 2%. Hạt hư: tối đa 0,5%

Download PDF