(+84.296) 3835 461

Thu hoạch

Thu hoạch bằng máy:

Thu hoạch bằng tay và dựng thành bó:


Suốt lúa:

 

Chuyển lúa về:
Vận chuyển lúa đến AKJ


Quốc Lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam - Tel: +84-296-3835461 / 3835462 - Fax: +84-296-3835460 - Email:

info@angimex-kitoku.com.vn

Copyright © 2014 ANGIMEX-KITOKU. All rights reserved.