Thu hoạch

Thu hoạch bằng máy:

Thu hoạch bằng tay và dựng thành bó:


Suốt lúa:

 

Chuyển lúa về:
Vận chuyển lúa đến AKJ