Gạo hạt dài xuất khẩu

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Độ ẩm: tối đa 14%
  • Tấm: tối đa 5%
  • Bạc bụng: tối đa 5%
  • Hạt hư: tối đa 0,5%
  • Hạt vàng: tối đa 0,5%
  • Hạt đỏ và sọc đỏ: tối đa 0,5%
  • Tạp chất: tối đa 0,1%
  • Thóc (hạt/kg): tối đa 10 hạt
  • Độ xay xát: well-milled

 

 

Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm: tối đa 14%. Tấm: tối đa 5%. Bạc bụng: tối đa 5%. Hạt hư: tối đa 0,5%. Hạt vàng: tối đa 0,5%

Download PDF