Gieo sạ

Gieo sạ theo phương pháp cấy:

  • Làm mạ để cấy:
   
  • Cấy lúa:
   

Gieo sạ theo phương pháp kéo hàng: