Gạo nếp xuất khẩu

Nếp hạt ngắn

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm: tối đa 14%
 • Tấm: tối đa 10%
 • Hạt hư: tối đa 0,5%
 • Hạt vàng: tối đa 0,5%
 • Hạt khác: tối đa 3%
 • Tạp chất: tối đa 0,1%
 • Thóc (hạt/kg): tối đa 5 hạt
 • Độ xay xát: well-milled

Nếp hạt dài

Chỉ tiêu chất lượng:

 • Độ ẩm: tối đa 14,5%
 • Tấm: tối đa 10%
 • Hạt hư: tối đa 2,5%
 • Hạt vàng: tối đa 1,5%
 • Độ lẫn: tối đa 5%
 • Chiều dài trung bình hạt: tối thiểu 5,8 mm
 • Tạp chất: tối đa 0,2%
 • Thóc (hạt/kg): tối đa 8 hạt
 • Độ xay xát: well-milled

Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm: tối đa 14%. Tấm: tối đa 10%. Hạt hư: tối đa 0,5%. Hạt vàng: tối đa 0,5%

Download PDF