Gạo lức Japonica xuất khẩu

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Độ ẩm: tối đa 15,5%
  • Tấm: tối đa 5%
  • Hạt hư: tối đa 1%
  • Xanh non: tối đa 8%
  • Tạp chất: tối đa 0,5%
  • Thóc: tối đa 10 hạt/kg

Chỉ tiêu chất lượng: Độ ẩm: tối đa 15,5%. Tấm: tối đa 5%. Hạt hư: tối đa 1%. Xanh non: tối đa 8%

Download PDF